Проект "МЕЖА" / Project "The LIMIT" (2016)


Концепція
Настає момент коли для кожного поняття межі набуває досить реального значення. Серія об’єктів це мій власний пошук тої “межі”, того поділу площини, простору, того що ми бачимо насправді, й того що ми думаємо що бачимо. Проект піднімає питання усталених уявлень візуального мистецтва. Де закінчується традиція і починається експеримент? Де простір художнього твору а де простір глядача? Де закінчується зона текстилю й починається “медійна”?
Експеримент в поєднанні текстильної техніки з відео – це балансування на межі реального й видимого, створюючи непевність в тому що видно насправді й руйнуючи досить крихкий баланс між об’єктами/чогось реального (текстильною площиною) й нематеріального (промінь світла, звук).

Conception
There comes a time when each term "limit" becomes quite real value. The object is my own search of that "limits" of the division plane space, what we actually see, and what we think we see. The project raises the question established ideas of visual art. Where the tradition ends and begins the experiment? Where space is a work of art and where space viewer? Where textile zone ends and begins "media"?
Experiment textile technology combined with video - is balancing on the verge of real and visible, creating uncertainty that is really seen enough and destroying the delicate balance between objects / something real (textile plane) and intangible (a beam of light, sound).


Персональна виставка-проект Межа”, Галереї Дзиґа”, м. Львів, 2016

Personal exhibition project "The Limit", Gallery "Dziga", Lviv, Ukraine, 2016