Симптом / Symptom (2007)









"Symptom"
Installation
In cooperative with Mykhaylo Barabash.

  A Symptom – is a kind of a signifier, that marks in this context a deep inner conflict of an object (the Pidgirci Castle) as a result of time cultural-historic texts formation.

The Castle is at the heart of the Project. It is one of the most significant examples of fortified palace, where a comfort and showiness begin to prevail over defense functions.  Historically the palace was characterized by substitution to understand, transferring from one status to another, changing its cultural and social meaning.
The Symptom is a sign, whose language form the body of the object and use it as an information transfer mean, it’s a metaphor.
Just as the castle transfers from the baroque esthetic directed to beauty, pomposity and spiritual sublimity (as a result of it is a creation of one of the biggest museum in Europe in that time) to the phase of ruining, discord brought by new ideological system arrival. In our Object we can see the same. A new informational style loading (filling in) in evolution from a clean paper (as a symbol of clearness, beauty and spirituality) to filled entirely by signs (as a symbol of sickness and negativeness) happens to our Object. 

An informational load of the Installation belongs to the definite time of the Pidgoretsky Castle history. Though at this moment it is on a stage of reconstructing and restoration, the moment of sickness can be felt inside it.  Just like a malignant cell ruins a body from inside, it happened a transformation from the beautiful palace to the T.B. prophylactic centre that ruined it from inside deforming interiors and spirituality of the Object from pomposity and solemn to disharmony and sickness, from the palace where holidays were held to the hospital with sick patients, from the buildings were a joyfulness, hope and safety were head to dull, hopeless and incurable environment


Our spatial object consists of scores of papers with illness information (ciphered in MBT signs). It includes 6 blocks situated with definite intervals from one to another just like definite time intervals (the time metaphor). But at the same time it does not mean our full stop to the Castle history, it’s just statement of nowadays fact as a result of men negligence, abandonment, immorality, spiritual and mental decline of cruel system etc.


The project “Quotation from Memory”, Lviv, Museum of Ideas, Ukraine 
                                                                      2007

                                                                               "Симптом"
Інсталяція
Спільно з Михайлом Барабашем.
  Симптом – це, свого роду означник,який позначає, в даному контексті, глибинний внутрішній конфлікт об’єкта (замку в Підгірцях),якк результат нашарування часових культурно-історичних текстів.
В своїй основі, замок – один з найяскравіших прикладів укріпленого палацу,де комфорт і парадність почали переважати над оборонними функціями. За обставинами історії сталось, що палацовий комплекс характеризувався підмінами понять, переходами з одного стану в інший, змінюючи своє культурне, соціальне семантичне навантаження.
Симптом – це знак, мова якого виповнює тіло об’єкта і використовує його як засіб передачі інформації, це – метафора.
  Як і сам замок, який від барокової естетики сприйняття, спрямованої до краси, помпезності й духовного піднесення (як результат - створення найбільшого, на той час, в Європі музею) переходить до фази руйнації, дисгармонії, до чого призвів прихід нової ідеологічної системи (як результат – замок горить, а пізніше перетворюється на туберкульозний диспансер), аналогічно і в нашому об’єкті відбувається інформаційно-фактурне завантаження (наповнення) в розвитку від чистого листка,( як символ чистоти, краси й духовності), до повністю заповненого знаками,( як символ хворобливості, негативності).
Інформаційне навантаження інсталяції відноситься до певного відрізку часу в історії Підгорецького замку. І хоча, на даний час він знаходиться в стані відновлення, реставрації, в ньому ще відчутний момент хвороби. Як і злоякісна клітина, яка руйнує тіло з середини, відбиваючи це в кінцевому результаті на зовні, так і перетворення з прекрасного палацу на туберкульозний санаторій, що руйнував його з середини, деформуючи інтер’єри і настроєвість об’єкта від помпезності й урочистості до дисгармонії й хворобливості, від палацу де відбувались забави й розваги до  лікарні де лікувалися хворі, від приміщень в яких було чути радість, надію, веселість й відчуття безпеки до середовища в якому була присутня безнадія, смуток й невиліковність.
   Наш просторовий об’єкт, створений з десятків  листів, що несуть інформацію про хворобу (зашифровану в знаках-скороченнях МБТ), й складається з 6 блоків, які розташовані з певними інтервалами одне від одного, як певні часові відрізки (- метафора часу). Разом з тим це не є нашою крапкою в історії замку, це лише констатація факту сьогодення (з певним діагнозом – симптом “туберкульозу”, з притаманними йому руйнуючими властивостями), як результат людської недбалості, занедбаності, халатності, аморальності, душевної й духовної занедбаності злочинної системи, тощо. 

Проект “Цитати з пам’яті”, м. Львів, Музей Ідей
2007